ลุ่มน้ำสงคราม - โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร
 
 
 

ลุ่มน้ำ

 • ลุ่มน้ำสงครามตอนบน
 • ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
 • ลุ่มน้ำยาม
 • ลุ่มน้ำอูน

อำเภอ

 • กิ่งอำเภอรัตนวาปี
 • ศรีวิไล
 • กิ่งอำเภอเฝ้าไร่
 • โซ่พิสัย
 • พรเจริญ
 • โพนพิสัย
 • บ้านม่วง
 • เซกา
 • นาทม
 • บ้านดุง
 • ศรีสงคราม
 • เจริญศิลป์
 • วานรนิวาส
 • ทุ่งฝน
 • สว่างแดนดิน
 • นาหว้า
 • หนองหาน
 • ส่องดาว
 • พังโคน
 • พรรณานิคม
 • กุสุมาลย์
 • กิ่งอำเภอกู่แก้ว
 • วังสามหมอ
 • กุดบาก
 • เมืองสกลนคร

สถานีวัดน้ำ

 • TKh.107
  • เขื่อนน้ำอูน
  • N: 103.7427
  • E: 17.3072
 • TKh.108
  • วัดศรีธรรมราช
  • N: 103.9790
  • E: 17.3218
 • TKh.109
  • บ้านนาหว้า
  • N: 104.1135
  • E: 17.4967
 • TNU1
  • โรงเรียนบ้านนาคำ
  • N: 104.2457
  • E: 17.5023
 • TNY1
  • โรงเรียนชุมชนส่องดาว
  • N: 103.4697
  • E: 17.3373
 • TKh.110
  • บ้านพันนา
  • N: 103.5704
  • E: 17.4422
 • TKh.111
  • ชุมชนบ้านขัวสูงสวรรค์
  • N: 103.7377
  • E: 17.5573
 • TKh.112
  • บ้านโพธิ์ชัยทอง
  • N: 103.9501
  • E: 17.6155
 • TSU1
  • อบต.บ้านยา
  • N: 103.2951
  • E: 17.3851
 • TKh.113
  • บ้านหนองหมากแซว
  • N: 103.3348
  • E: 17.5575
 • TKh.114
  • บ้านห้วยหลัว
  • N: 103.3946
  • E: 17.8159
 • TSU2
  • เทศบาลเฝ้าไร่
  • N: 103.3326
  • E: 17.9895
 • TKh.115
  • บ้านเหล่าสมบูรณ์
  • N: 103.4913
  • E: 18.0277
 • TKh.116
  • บ้านสุขสำราญ
  • N: 103.6891
  • E: 17.9532
 • TSL1
  • อบต.หนองแวงใต้
  • N: 103.7073
  • E: 17.7486
 • TKh.117
  • บ้านท่าสำราญ
  • N: 103.9617
  • E: 17.7770
 • TSL2
  • โรงเรียนบ้านนาดี
  • N: 104.1186
  • E: 17.8978
 • TKh.118
  • บ้านดงหนองบัว
  • N: 104.1483
  • E: 17.6896
 • TKh.119
  • บ้านปากน้ำอูน
  • N: 104.2457
  • E: 17.6340
 • TKh.120
  • บ้านโป่งเปือย
  • N: 103.5258
  • E: 18.3146
 • TKh.121
  • บ้านป่งไฮ
  • N: 103.8214
  • E: 18.0229

ข้อมูลสถานีเบื้องต้น

สถานีโทรมาตร วัน / เวลา ปริมาณน้ำฝน (มม.) ระดับน้ำ เมตร (รทก.)
รหัส ชื่อ 15 นาทีล่าสุด 7:00 น. ถึงปัจจุบัน เมื่อวานนี้ ปัจจุบัน ต่ำสุดวันนี้ สูงสุดวันนี้
TKh.107 เขื่อนน้ำอูนบ.หนองบัว ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 179.67 179.67 179.78
TKh.108 วัดศรีธรรมราชบ.พอกใหญ่สามัคคี ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 17/08/2561, 12:00 น. 0.00 0.00 0.00 153.25 153.25 153.25
TKh.109 บ้านนาหว้าบ.นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 21/04/2561, 08:30 น. 0.00 0.00 0.00 146.00 146.00 146.00
TNU1 โรงเรียนบ้านนาคำบ.บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 28/04/2561, 18:30 น. 0.00 6.50 6.50 n/a 0.00 0.00
TNY1 โรงเรียนชุมชนส่องดาวบ.ส่องดาว ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 17/08/2561, 12:15 น. 0.00 7.50 1.00 n/a 0.00 0.00
TKh.110 บ้านพันนาบ.พันนา ต.พันนา อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 160.67 160.67 160.67
TKh.111 ชุมชนบ้านขัวสูงสวรรค์บ.ขัวสูงสวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 154.75 154.75 154.75
TKh.112 บ้านโพธิ์ชัยทองบ.โพธิ์ชัยทอง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 29/03/2561, 06:15 น. 0.00 0.00 0.00 141.00 141.00 141.00
TSU1 อบต.บ้านยาบ.ยา ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 16/06/2560, 17:00 น. 0.00 0.00 0.00 n/a 0.00 0.00
TKh.113 บ้านหนองหมากแซวบ.หนองหมากแซว ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 156.10 155.60 156.83
TKh.114 บ้านห้วยหลัวบ.ห้วยหลัว ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 150.81 150.50 151.17
TSU2 เทศบาลเฝ้าไร่บ.เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 n/a 0.00 0.00
TKh.115 บ้านเหล่าสมบูรณ์บ.เหล่าสมบูรณ์ ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 17/04/2561, 04:15 น. 0.00 27.00 27.00 143.18 143.14 143.62
TKh.116 บ้านสุขสำราญบ.สุขสำราญ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 25/04/2561, 13:00 น. 0.00 0.00 0.00 146.00 146.00 146.00
TSL1 อบต.หนองแวงใต้บ.หนองแวง ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 17/08/2561, 11:00 น. 0.00 0.00 6.00 n/a 0.00 0.00
TKh.117 บ้านท่าสำราญบ.ท่าสำราญ ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 135.41 135.41 135.41
TSL2 โรงเรียนบ้านนาดีบ.นาดี ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 19/03/2560, 15:45 น. 0.00 0.00 0.00 n/a 0.00 0.00
TKh.118 บ้านดงหนองบัวบ.ดงหนองบัว ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 18/12/2560, 13:45 น. 0.00 0.00 0.00 132.00 132.00 132.00
TKh.119 บ้านปากน้ำอูนบ.ปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 137.77 137.75 137.93
TKh.120 บ้านโป่งเปือยบ.โป่งเปือย ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 19/12/2560, 08:00 น. 0.00 0.00 0.00 152.26 152.26 152.26
TKh.121 บ้านป่งไฮบ.ป่งไฮ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 23/11/2559, 10:30 น. 0.00 0.00 0.00 153.35 153.35 153.83